تعرفه ترجمه

راهنمای پلن کیفی

قیمت برای هر کلمه

کمتر از ۰۰ تومان

کمتر از ۰۰ تومان

کمتر از ۰۰ تومان

سطح پروژه

عمومی

تخصصی
حداقل ۰۰ سفارش ارزیابی شده

طلایی
حداقل ۰۰ سفارش ارزیابی شده

گارانتی کیفیت

۰۰ روز

۰۰ روز

برای همیشه

گارانتی زمان تحویل

ارتباط مستقیم مشتری با مجری

تحویل بخش به بخش

بازخوانی متن توسط مجری

بازخوانی متن توسط متخصص دیگر

پرداخت قسطی

گواهی تایید انجام ترجمه

بررسی با گرمرلی پرمیوم

grammarly

تخفیف حجمی

تا ۰۰ درصد

تا ۰۰ درصد

تا ۰۰ درصد